ตรวจหวยมาเลย์วันนี้ออกอะไรบ้าง งวดวันพุธ เสาร์ อาทิตย์

ตรวจหวยมาเลย์วันนี้ออกอะไรบ้าง งวดวันพุธ เสาร์ อาทิตย์

ตรวจหวยมาเลย์วันนี้ออกอะไรบ้าง งวดวันพุธ เสาร์ อาทิตย์

  
  รางวัล 1ST รางวัล 2ND รางวัล 3RD
หวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร พุธ 24 พ.ค. 2560 0941 6583 8443
หวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร อาทิตย์ 21 พ.ค. 2560 5437 1006 7543
หวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร เสาร์ 20 พ.ค. 2560 2067 2293 1155

ตรวจหวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร นิด้าโพลชี้รัฐบาลล็อกหวย ดันยอดขาย-หวังผลการเมือง

ตรวจหวยมาเลย์ นิด้าโพลชี้ ประชาชนเชื่อรัฐบาลนี้ล็อกหวย เพื่อหวังผลทางการเมือง กระตุ้นให้ประชาชนมีความหวังจากการเสี่ยงโชค หวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร

วานนี้ (27 ก.พ.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น”นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิด

เห็นของประชาชน เรื่อง”หวยล็อก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ.56 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,256

หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย และความคิด

เห็นเกี่ยวกับหวยล็อก
จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 54.38 ระบุว่า ซื้อหวย และร้อยละ 49.78 ไม่ได้ซื้อ ทั้งนี้ในจำนวน

หวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร หวยมาเลย์ออกอะไร วดวันพุธ เสาร์ อาทิตย์

ประชาชนที่ซื้อหวยร้อยละ 49.78 ระบุว่า ซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยใต้ดิน รองลงมา ร้อยละ 42.02 ซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และ ร้อยละ 8.20 ซื้อหวยใต้ดินเพียงอย่างเดียว
เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล็อกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่าประชาชน ร้อยละ 50.24 เชื่อว่า มีการ

ล็อก เพราะมักจะออกเลขคู่ หรือเลขเบิ้ล และมีกระแสข่าวพูดถึงเรื่องการล็อกหวยอยู่ตลอด และ ร้อยละ 49.76 เชื่อว่า ไม่มี

การล็อก เพราะมีการถ่ายทอดสด น่าจะมีการควบคุมเป็นอย่างดี และแสดงถึงความโปร่งใสในการออกผลรางวัล
เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามพฤติกรรมการเล่นหวย พบว่า ประชาชนที่เล่นหวย ร้อย

ละ 61.79 เชื่อว่ามีการล็อกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในขณะที่ ร้อยละ 38.21 เชื่อว่า ไม่มีการล็อก สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหวย

ร้อยละ 36.47 เชื่อว่า มีการล็อก ในขณะที่ร้อยละ 63.53 เชื่อว่า ไม่มีการล็อก
รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า “การล็อกหวย เป็นกระแสที่พูดถึงกันในกลุ่มผู้ซื้อหวย ซึ่งสามารถ

คิดได้หลายมุมมอง บางคนก็คิดว่า เป็นการสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อหวยกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็คิดว่า อาจจะมี

การล็อกหวยจริงๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง นโยบายประชานิยม คล้ายๆ กับการปั่นกระแสหุ้น แต่ก็ไม่ควรจะกล่าว

โดยที่ไม่มีหลักฐาน ซึ่งอาจจะกลายเป็น Type of Error (การตัดสินใจที่ผิดพลาด และไม่ตรงกับความเป็นจริง) แต่นั่นก็

เป็นความเห็นของประชาชน”
ดังนั้น รัฐบาลควรเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการออกผลรางวัล และควรถ่ายทอดสดทุกครั้ง ทั้งนี้ตนมีแนว

คิดในเปลี่ยนจากการเล่นหวย เป็นเงินออม โดยเฉพาะการออมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีเงินออม อย่าง

ไรก็ตาม การล็อกหวยจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหวยหรือไม่ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าสนใจ ที่ควรทำการศึกษาต่อไป

 » คำใบ้หวยลาวเด็ดๆงวดนี้ เลขลาวเด็ดเข้าทุกงวด
 » ตรวจหวยมาเลย์วันนี้ออกอะไรบ้าง งวดวันพุธ เสาร์ อาทิตย์