สำนวนบอกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้ ปานกลาง ดีเยี่ยม

สำนวนที่บอกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับภาษาอังกฤษมีกี่ระดับ ระดับพอใช้ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางภาษาอังกฤษ ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับทักษะภาษาอังกฤษ

สำนวนบอกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้ ปานกลาง ดีเยี่ยม

การบอกระดับความรู้ด้านภาษา English ของเรา

ที่ผมเขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะว่าบางครั้งตัวผมเองเคยอ่านในประกาศรับสมัครงานแล้วมักจะเดาเอาเองว่า ความหมายของความต้องการด้านภาษาอังกฤษของตำแหน่งที่เราจะสมัครนั้น มันน่าจะเป็นอย่างโน้น อย่างนั้น ซึ่งเป็นการเดาความหมายของตัวผมเอง หรือบางครั้งอยากเขียนลงใน Resume ว่าเรานั้นมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน แต่ก็เขียนมันไปแบบ snack snack fish fish

ผมจึงคิดว่าน่าจะมีการเขียนสำนวนภาษาอังกฤษที่บ่งบอกว่าความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเรานั้นอยู่ในระดับไหน ซึ่งน่าจะทำใน Resume ของเรานั้นน่าอ่านมากขึ้น จริงไหมครับ

สำนวนที่แสดงว่า ตนเองมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ / งานที่สมัครนั้นต้องการคนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

1) Good command of spoken and written English
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2) Fluent in spoken and written English
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง

3) Able to speak English
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

4) Excellent command of spoken and written English
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เยี่ยม

5) Capable of reading and understanding English
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

6) Able to handle English correspondence independently
สามารถโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษได้ตามลำพัง

7) Excellent verbal and written English skills
มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

8) Fluency in the English Language is a must
จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง

9) Knowledge of English
มีความรู้ภาษาอังกฤษ

10) Fair knowledge of English
มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

11) Ability to communicate in English
มีความสามารถในการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ

12) Fluent in English
ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง

13) Good English speaking
พูดภาษาอังกฤษได้ดี

14) Possess working English
มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้

15) Excellent in English communication
สามารถติดต่องานโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

16) Proficient in spoken and written English
ชำนาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

17) Male or female with good working knowledge of English
ชายหรือหญิงที่มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้ดี

18) Competent in English conversation
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้

19) Able to communicate well in English
สามารถติดต่อโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

20) Fluent command of basic spoken English
สามารถพูดภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้คล่อง

21) Fair command of written and spoken English
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษแบบพอใช้ได้

22) Ability of written English communication
สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้

23) Ability to communicate effectively in English
สามารถติดต่อเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24) Able to speak English in preferable
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ยิ่งดี

25) Good commercial English
รู้ภาษาอังกฤษในเชิงพานิชย์ได้ดี

26) Good spoken English with pleasant voice
พูดภาษาอังกฤษได้ดีพร้อมทั้งมีเสียงไพเราะ

แหล่งข้อมูล : www.thai-job-interview.blogspot.com/2009/04/blog-post.html