ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ที่ใช้กรอกในใบสมัครงาน

ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ที่ใช้กรอกในใบสมัครงาน

ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ที่ใช้กรอกในใบสมัครงาน

คำศัพท์ที่ใช้กรอกในใบสมัครงาน

Application Form = แบบฟอร์มใบสมัครงาน

Application Letter = จดหมายสมัครงาน

Applicant / Candidate = ผู้สมัคร (งาน)

To be completed in own handwriting = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง

Confidential = เป็นความลับ

Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้

Position applied for / Position sought / Position desired = ตำแหน่งที่สมัคร / ตำแหน่งที่ต้องการ

Salary expected = เงินเดือนที่ต้องการ

Personal data = (อเมริกา) ประวัติส่วนตัว คำนี้ในประเทศอังกฤษใช้ (CV), bio-data หรือ data sheet และทั้งหมดนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่า Resume

Sex = เพศ (ชาย ใช้ Male หญิง ใช้ Female)

Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน

Permanent address = ที่อยู่ถาวร

Date of birth = วันเดือนปีเกิด

Age = อายุ

Nationality = สัญชาติ

Race = เชื้อชาติ

Religion = ศาสนา (Buddhism = พุทธ, Christian = คริสต์, Islam = อิสลาม)

Height = ความสูง

Weight = น้ำหนัก

Identification Card (ID Card) = บัตรประจำตัวประชาชน

Issued by = ออกให้โดย

Marital status = สถานภาพการสมรส

Single = โสด

Married = แต่งงานแล้ว

Widowed = เป็นหม้าย

Divorce = หย่าร้าง

Person of notify in case of emergency = ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

Certificate degree obtained = ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ

Military status = สถานภาพทางทหาร

Experience / Previous employment = ประวัติการทำงาน

Reasons for leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน

References = บุคคลอ้างอิง บางแห่งใช้ Referees Applicant

Signature = ลายเซ็นผู้สมัคร

Reserved Officers’ Training Corps Course (ROTC) = หลักสูตร ร.ด.

Obligation = ไม่มีพันธะทางทหาร

Self-employed = ทำงานส่วนตัว

Equivalent qualification = คุณวุฒิเทียบเท่า

Income = รายได้

Letter of Recommendation = จดหมายรับรองการทำงาน บางครั้งใช้ Employment Certificate ใบรับรองการผ่านงาน หรือ Testimonial Marriage Certificate

Birth Certificate = สูติบัตร

Occupation / Profession = อาชีพ

Related Field = สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Resume = ประวัติย่อ

Vocational Certificate = ปวช

Higher Vocational Certificate = ปวส

Home Registration Certificate = ทะเบียนบ้าน

Dependent = ผู้อยู่ในอุปการะ

Extra-curricular Activities = กิจกรรมนอกหลักสูตร

Special skills = ความชำนาญพิเศษ

Expert in = เชี่ยวชาญ

Employment record = ประวัติการทำงาน

Negotiable = ต่อรองได้

Guarantor = ผู้ค้ำประกัน

Fringe benefits = ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากค่าจ้างประจำ

Seminars and special training courses = การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ

Spouse = คู่สมรส (สามีหรือภรรยาก็เรียกได้)

Domicile = ภูมิลำเนา

Transcript = ใบแสดงผลการเรียน บางครั้งใช้ Statement of Marks หรือ Mark Sheet

Degree Certificate = ใบปริญญาบัตร

Full-time job = งานทำเต็มเวลา (งานทำไม่เต็มเวลาใช้ Part-time job)

Date of attended = วันที่เข้าเรียน

Military Discharge Letter = ใบปลดทหารประจำการ หรืออาจเรียกว่า Certificate of exemption from military service

แหล่งข้อมูล : www.thai-job-interview.blogspot.com/2009/03/blog-post_28.html