อยากเก่งภาษาอังกฤษ หัดพูด อ่าน เขียนด้วยตัวเอง จากการอ่านข่าว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ หัดพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง จากการอ่านข่าวหรือดูข่าว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ หัดพูด อ่าน เขียนด้วยตัวเอง จากการอ่านข่าว

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง อยากเก่งภาษาอังกฤษ หัดพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง จากการอ่านข่าวหรือดูข่าว

หัดพูด หัดอ่าน หัดเขียน ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง จากการอ่านข่าวหรือดูข่าว

การฝึกจากการอ่านข่าว ดูข่าว ตลอดจนรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวจากโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ โดยการฝึกก็จะเหมือนกับสองข้อแรกที่กล่าวไป คือเริ่มฝึกจากการอ่านเนื้อหา และรับข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำแปล หรืออ่านข่าวนั้นๆ ล่วงหน้า

โดยการรับข่าวสารนั้น ให้เน้นจับใจความสำคัญของเนื้อหาข่าว การฝึกภาษาอังกฤษ จากการอ่านข่าวจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการใช้คำทีเป็นทางการ การใช้รูปประโยคที่มีแบบแผน เป็นต้น